O Nas

CZEKOLADA to tabliczka pełna rozmaitych smaków muzycznych. Z Czekoladą współpracują najlepsi didżeje. Gościmy najbardziej doświadczonych i uznanych polskich artystów. Nie sposób ominąć nas podczas weekendowego tour po mieście.
Przez 4 dni w tygodniu zabawimy się przy porywających brzmieniach klubowych z całego świata. 
Dwa piętra, dwa bary, VIP ROOM, eleganckie przestrzenie, dobra muzyka i super klimat to wszystko czeka na Was w klubie Czekolada od środy do soboty.

Szybki kontakt:

  • Manager, albert.wlodkowski@klubczekolada.pl
  • Artist Manager, t: 574034690, artist.lodz@klubczekolada.pl
  • manager.lodz@klubczekolada.pl

Układ stolików

Kwota rezerwacyjna jest do wykorzystania w 100% u kelnerki.

X

Lokalizacja

Klub Czekolada, Łódź

Piotrkowska 55
90-413 Łódź
http://klubczekolada.pl/lodz/

  • artist.lodz@klubczekolada.pl
  • 574034690
Zobacz pełną mapę

Regulamin

REGULAMIN KLUBU CZEKOLADA

PRAWO WSTĘPU
1. Prawo wstępu na imprezy klubowe organizowane przez Klub Czekolada mają:
a) osoby, które ukończyły 18 lat (oraz na życzenie okażą ważny dokument potwierdzający wiek)
b) przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę
c) przedstawiciele służb państwowych, medycznych i innych uprawnionych do czynności kontrolno-interwencyjnych.
2. Na imprezy organizowane przez Klub Czekolada wstępu NIE MAJĄ:
a) osoby będące pod wyraźnym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
b) osoby, zachowujące się: niekulturalnie, wulgarnie, w sposób niebezpieczny dla innych
c) osoby, u których stwierdzono próbę wniesienia do Klubu takich przedmiotów jak: broń, substancje narkotyczne, alkohol itp.
d) osoby, którym selekcjoner imprezy odmówi prawa wstępu na imprezę (selekcjoner nie ma obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu).

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Uczestnicy imprez zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu na terenie Klubu Czekolada.
2. Uczestnicy imprez są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
3. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
4. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą wyznaczone przez Organizatora osoby.
5. Ponadto zakazuje się:
a) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez
b) rzucania wszelkimi przedmiotami
c) sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora.
6. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń osób wyznaczonych przez Organizatora zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane do dyspozycji Policji.
7. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i/lub Kodeksu Karnego.

WARUNKI KOŃCOWE
1. Wstęp na imprezę oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora dla celów marketingowych.
2. Goście Klubu wyrażają zgodę na dobrowolne przebywanie w strefie podwyższonego hałasu, jaki może mieć miejsce na terenie Klubu.
3. Osoby wchodzące na imprezę mają w obowiązku zapoznać się z regulaminem Klubu, oraz automatycznie wyrażają zgodę na zastosowanie wobec nich regulaminu Klubu.
4. Osoby decydujące się na wejście do lokalu wyrażają zgodę na nieograniczone wykorzystanie, w jakiejkolwiek formie i na wszelkich polach swojego wizerunku (w tym zdjęć wykonanych w klubie)

RULES & REGULATIONS OF KLUB CZEKOLADA

ENTRY

1. The right to enter events organized by Klub Czekolada have:
a) people who are 18 years old or above (and on request, they will show a valid document confirming their age)
b) press-, radio- and other media Representatives with a valid accreditation to enter the party
c) state-, medical- and other Representatives who are entitled to undertake control-and intervention activities.
2. The right to enter events organized by Klub Czekolada do not have:
a) people who are clearly under the influence of alcohol or drugs
b) people behaving: offensive, vulgar or in any way that threats other
c) people who have been found to have attempted to bring to the club: weapons, alcohol, drugs or other dangerous things
d) people to whom the event-selector refuses the right to enter the event (the selector is not obliged to explain the reason for refusing entry)

SAFETY RULES

1. All participants are obligated to strictly follow Rules&Regulations of Klub Czekolada while being at the area of it
2. All participants are obligated to behave in a manner that does not endanger the safety of others
3. All participants are obligated to strictly follow the instructions and orders of security services of the event’s Organizer and/or person responsible for the event.
4. The safety of the event-participants will be supervised by persons appointed by the Organizer
5. Moreover, the following is forbidden:
a) entering the areas, which are not intended for event-participants
b) throwing any objects.
c) selling, advertising as well as conducting fund-raisers without the Organizer’s consent
6. Persons who do not comply with the above Rules&Regulations and those who do not follow the instructions of people responsible for the event will be removed from the area of Klub Czekolada or handed over to the Police.
7. In case of disputable matters not regulated by Rules&Regulations, the relevant provisions of the Civil Code and / or the Criminal Code shall apply.

FINAL CONDITIONS

1. While entering to the event participants agree to use their image free of charge by the Organizer for marketing purposes.
2. Participants (Guests) of Klub Czekolada agree voluntary to stay in the high-noise zone, which may occur within the club.
3. People entering the club are obligated to familiarize themselves with the Rules&Regulations of the club. They automatically agree to follow them.
4. People deciding to enter the premises of Klub Czekolada agree to unlimited use, in any form and in any field of their image. This includes also photographs taken at the club.

REGULAMIN REZERWACJI BOOKERO

 

REGULAMIN:

1. Rezerwacje złożone za pośrednictwem Bookero można edytować jedynie za zgodą klubu Czekolada Łódź.

2. Niewykorzystana w trakcie trwania imprezy kwota rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. 

3. Opłacone rezerwacje złożone za pośrednictwem systemu Bookero nie podlegają zwrotowi, jeśli od czasu złożenia rezerwacji, do momentu poinformowania o chęci anulacji rezerwacji minęło powyżej 24 godzin.

4. Klub Czekolada Łódź zastrzega sobie możliwość anulowania nieopłaconej rezerwacji bez podania przyczyny.

5. Kwoty rezerwacyjne są do wykorzystania w 100% na barze (z wyłączeniem VIP ROOM'u, oraz VIP STAGE'a) na wyroby alkoholowe. 


ZWROTY:

1. Wynajmujący ma prawo do zwrotu 100% kwoty rezerwacyjnej, lub zmiany daty najmu, jeśli:
a) W dniu rezerwacji klub nie zostanie otwarty
b) Wynajmujący nie zostanie wpuszczony do lokalu z winy gospodarza (klubu)

2. Wynajmujący NIE ma prawa do zwrotu kwoty rezerwacyjnej, jeśli:
a) Nie zostanie wpuszczony do lokalu z własnej winy (np. nieprzestrzeganie regulaminu, brak dowodu tożsamości, nieosiągnięcie minimalnego wymaganego wieku)
b) Po wejściu do lokalu- zostaje z niego wyproszony z własnej winy (np. nieprzestrzeganie regulaminu, nieodpowiednie zachowanie)
c) Wynajmujący nie stawi się w lokalu w dniu rezerwacji


Regulamin VIP ROOMu klubu Czekolada Łódź


1. Koszt wynajęcia VIP ROOMu wynosi 1000zł.
W cenie najemca otrzymuje butelkę szampana G.H.Mumm, 700zł do wykorzystania na barze (na wyroby alkoholowe), oraz zniżkę (50zł) na każdą zakupioną butelkę szampana G.H.Mumm danego wieczoru.

2. Niewykorzystana kwota barowa (rezerwacyjna) nie podlega zwrotowi.

3. Za osoby przebywające w VIP ROOMie odpowiada wynajmujący.

4. Za wszelkie uszkodzenia w pokoju VIP (dokonane w trakcie najmu) odpowiada wynajmujący. Podlegać on będzie przymusowi złożenia rekompensaty pieniężnej na rzecz Klubu Czekolada Łódź w ciągu 3 dni kalendarzowych licząc od dnia najmu.

5. Wszelkie uszkodzenia/uwagi odnośnie stanu pomieszczenia VIP zauważone przez najemce należy bezzwłocznie zgłosić obsłudze lokalu w trakcie odbioru VIPa

6. W pokoju VIP zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych. Niezastosowanie się do tego punktu grozi karą pieniężną w wysokości 300zł.


Regulamin VIP STAGE'u klubu Czekolada Łódź

 

1. Koszt wynajęcia VIP STAGE'U wynosi 500 zł.
W cenie najemca otrzymuje butelkę wódki Wyborowa Exquisite 0,7, oraz 300 zł do wykorzystania na barze (na wyroby alkoholowe).

2. Niewykorzystana kwota barowa (rezerwacyjna) nie podlega zwrotowi.

3. Za osoby przebywające na VIP STAGE'u odpowiada wynajmujący.

4. Za wszelkie uszkodzenia w VIP STAGE'u (dokonane w trakcie najmu) odpowiada wynajmujący. Podlegać on będzie przymusowi złożenia rekompensaty pieniężnej na rzecz Klubu Czekolada Łódź w ciągu 3 dni kalendarzowych licząc od dnia najmu.

5. Wszelkie uszkodzenia/uwagi odnośnie stanu pomieszczenia VIP STAGE zauważone przez najemce należy bezzwłocznie zgłosić obsłudze lokalu w trakcie odbioru loży.

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.